Wales Golf Logo WHS LOGIN

Annual Membership Return

Click Here to view the Welsh version of the form or scroll to the bottom of the page

  Club Annual Membership Return as at 31 August 2023
   


   

  All members who have playing rights over the course must be included in the return.

  See FAQ’s for further information, including definitions of the categories below.

   

  Membership Category


   

  Please note that you may be required to validate your membership return.

  DEADLINE FOR SUBMISSION IS 15 SEPTEMBER 2023.

  Wales Golf will invoice you based on this return in OCTOBER.

  DEADLINE FOR FULL PAYMENT IS 30th NOVEMBER 2023 (unless paying by DD).

  Form Completed By:

   
  I confirm the above return figures are correct.*

  I have read and agree the Wales Golf Privacy and Cookie Notices.*
  THE ABOVE NAMED GOLF CLUB hereby applies for renewal of membership to Wales Golf and I on behalf of the above named club (being duly authorised to do so) hereby agree to be fully bound by all rules and regulations of Wales Golf.*

  An adult playing member is anyone aged 18 or over on 1 January 2023 with the right to play over the club’s designated course(s) regardless of whether they choose to hold a handicap.

  A junior playing member is anyone aged under 18 on 1 January 2023 with the right to play over the club’s designated course(s) regardless of whether they choose to hold a handicap.

  A Flexible membership includes:

  Membership packages which combine a reduced membership subscription with a reduced green fee or pay as you play element.

  Points or credit based membership packages; eg the Playmoregolf platform and other similar systems.

  Only Life honorary members can be excluded from the calculation.

  Anyone who has paid for a lifetime membership needs to be included in the return.

  Yes, if they are a member as at 31 August 2023.

  Yes, if they have playing rights on the course.

   

  Welsh Version   Ffurflen Aelodaeth Flynyddol fel y mai ar 31 Awst 2023
    


    

   Rhaid cynnwys pob aelod sydd â hawl i chwarae ar y cwrs yn y ffurflen hon. .

   Gweler y Cwestiynau Cyffredin am wybodaeth bellach, gan gynnwys diffiniadau o’r categorïau isod. .

    

   Categori Aelodaeth


    

   Noder, os gwelwch yn dda, efallai y bydd angen i chi ddilysu eich ffurflen aelodaeth.

   DYDDIAD CAU AR GYFER CYFLWYNO yw 15 MEDI 2023.

   Byddwch yn cael anfoneb gan Golff Cymru ar sail y ffurflen hon ym mis HYDREF.

   DYDDIAD CAU AR GYFER TALIAD LLAWN YW 30 TACHWEDD 2023 (oni bai eich bod yn talu drwy Ddebyd Uniongyrchol).

    
   Rwy'n cadarnhau bod y ffigurau uchod ar y ffurflen yn gwir.*

   Rwy’n cadarnhau bod y ffigurau uchod ar y ffurflen yn gywir.*
   MAE’R CLWB GOLFF A ENWIR UCHOD yn gwneud cais i adnewyddu aelodaeth o Golff Cymru, ac rwyf i, ar ran y clwb a enwir uchod (wedi fy awdurdodi’n briodol i wneud hynny), ac yn unol â hynny, rwyf yn cytuno i ymrwymo i holl reolau a rheoliadau Golff Cymru

   Aelod oedolyn sy’n chwarae yw unrhyw un dros 18 ar 1 Ionawr 2023 gyda’r hawl i chwarae ar gyrs(iau)’r clwb os ydynt wedi dewis dal handicap neu beidio.

   Aelod iau sy’n chware yw unrhyw un o dan 18 ar 1 Ionawr 2023 gyda’r hawl i chwarae ar gyrs(iau)’r clwb os ydynt wedi dewis dal handicap neu beidio.

   Mae aelodaeth Hyblyg yn cynnwys:

   Pecynnau aelodaeth sy’n cyfuno tanysgrifiad aelodaeth gostyngol gyda ffi grin am bris llai neu elfen dalu wrth chwarae.

   Pecynnau aelodaeth ar sail pwyntiau neu gredyd; ee platfform ‘Playmoregolf’ neu systemau tebyg.

   Dim ond aelodau anrhydeddus am oes y gellir eu hepgor o’r cyfrif.

   Mae angen cynnwys unrhyw un sydd wedi talu aelodaeth am oes yn y ffurflen.

   Oes, os oes ganddynt hawl i chwarae ar y cwrs.